Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen A và a: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen A và a: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
edu shop hỏi 1 năm trước

Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen A và a: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, ruồi đực mắt đỏ có kiểu gen
A. $X^AX^a$.
B. $X^AY$
C. $X^AX^A$
D. $X^aY$

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

+ Ở ruồi giấm, NST giớ tính: con đực mang NST XY; con cái mang NST XX.
+ Gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST X (chỉ có alen trên X không có alen tương ứng trên Y).
Vậy con đưc, mắt đỏ phải có kiểu gen là: $X^AY$
=> Đáp án: B

Your Answer