Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^DX^D$ x $X^DY$ tạo ta F1. Theo lý thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^DX^D$ x $X^DY$ tạo ta F1. Theo lý thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^DX^D$ x $X^DY$ tạo ta F1. Theo lý thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

3 Answers
Mily trả lời 6 tháng trước

D  

Mily trả lời 6 tháng trước

D  

Mily trả lời 6 tháng trước

D  

Your Answer