Ở ruồi giấm, alen $\text{A}$ quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen trên vùng không tương đồng của NST giới tính $\text{X}$.

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ ruồi giấm, alen $\text{A}$ quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen trên vùng không tương đồng của NST giới tính $\text{X}$.
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Ở ruồi giấm, alen $\text{A}$ quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen trên vùng không tương đồng của NST giới tính $\text{X}$. Cơ thể mang kiểu gen ${{\text{X}}^{\text{a}}}{{\text{X}}^{\text{a}}}$ có kiểu hình là
A. con cái mắt trắng.
B. con đực mắt trắng.
C. con đực mắt đỏ.
D. con cái mắt đỏ.