Ở người, xét 2 gen trên 2 cặp NST thường, gen quy định nhóm máu có 3 alen $I^A$,$I^B$, $I^0$; kiểu gen $I^AI^A$; $I^AI^0$ quy định nhóm máu A; kiểu gen $I^BI^B$; $I^BI^0$ quy định nhóm máu B; kiểu gen $I^AI^B$ quy định nhóm máu AB; kiểu gen $I^0I^0$ quy định nhóm máu 0; gen quy định dạng tóc có 2 alen , alen D trội hoàn toàn so với alen d. Một cặp vợ chồng có nhóm máu khác nhau, sinh con trai tên là T có nhóm máu A, tóc quăn và 2 người con gái có kiểu hình khác bố , mẹ về cả 2 tính trạng đồng thời 2 người con gái này có nhóm máu khác nhau. Lớn lên, T kết hôn với H. Cho biết H, bố H và mẹ H đều có nhóm máu A, tóc quăn nhưng em của H có nhóm máu O, tóc thẳng. Theo lý thuyết, xác suất sinh con đầu lòng là con trai có nhóm máu A , tóc quăn của T và H là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ người, xét 2 gen trên 2 cặp NST thường, gen quy định nhóm máu có 3 alen $I^A$,$I^B$, $I^0$; kiểu gen $I^AI^A$; $I^AI^0$ quy định nhóm máu A; kiểu gen $I^BI^B$; $I^BI^0$ quy định nhóm máu B; kiểu gen $I^AI^B$ quy định nhóm máu AB; kiểu gen $I^0I^0$ quy định nhóm máu 0; gen quy định dạng tóc có 2 alen , alen D trội hoàn toàn so với alen d. Một cặp vợ chồng có nhóm máu khác nhau, sinh con trai tên là T có nhóm máu A, tóc quăn và 2 người con gái có kiểu hình khác bố , mẹ về cả 2 tính trạng đồng thời 2 người con gái này có nhóm máu khác nhau. Lớn lên, T kết hôn với H. Cho biết H, bố H và mẹ H đều có nhóm máu A, tóc quăn nhưng em của H có nhóm máu O, tóc thẳng. Theo lý thuyết, xác suất sinh con đầu lòng là con trai có nhóm máu A , tóc quăn của T và H là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Ở người, xét 2 gen trên 2 cặp NST thường, gen quy định nhóm máu có 3 alen $I^A$,$I^B$, $I^0$; kiểu gen $I^AI^A$; $I^AI^0$ quy định nhóm máu A; kiểu gen $I^BI^B$; $I^BI^0$ quy định nhóm máu B; kiểu gen $I^AI^B$ quy định nhóm máu AB; kiểu gen $I^0I^0$ quy định nhóm máu 0; gen quy định dạng tóc có 2 alen , alen D trội hoàn toàn so với alen d. Một cặp vợ chồng có nhóm máu khác nhau, sinh con trai tên là T có nhóm máu A, tóc quăn và 2 người con gái có kiểu hình khác bố , mẹ về cả 2 tính trạng đồng thời 2 người con gái này có nhóm máu khác nhau. Lớn lên, T kết hôn với H. Cho biết H, bố H và mẹ H đều có nhóm máu A, tóc quăn nhưng em của H có nhóm máu O, tóc thẳng. Theo lý thuyết, xác suất sinh con đầu lòng là con trai có nhóm máu A , tóc quăn của T và H là
A. 10/27
B. 5/108
C. 1/18
D. 4/9