Ở người, tĩnh mạch thuộc hệ cơ quan nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ người, tĩnh mạch thuộc hệ cơ quan nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Ở người, tĩnh mạch thuộc hệ cơ quan nào sau đây?
A. Hệ tiêu hóa.
B. Hệ hô hấp.
C. Hệ bài tiết.
D. Hệ tuần hoàn.

Your Answer