Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?
A. Thể ba NST số 23.
B. Thể ba NST số 21.
C. Thể một NST số 23.
D. Thể một NST số 21.