Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao?
A. Thể ba NST số 23.
B. Thể ba NST số 21.
C. Thể một NST số 23.
D. Thể một NST số 21.

1 Answers
Falooccut trả lời 3 tuần trước

Cialis Pas Cher Paypal buy cialis generic online cheap Hearthyman

Your Answer