Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây thuộc dạng thể một?
A. Hội chứng Tớcnơ.
B. Bệnh máu khó đông.
C. Bệnh phêninkêtô niệu.
D. Hội chứng Đao.