Ở loài chuột, tính trạng màu lông được quy định bởi 1 gen có 4 alen trên NST thường, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 con P (kí hiệu là a, b, c, e, f) thuộc loài này thực hiện các phép lai sau:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ loài chuột, tính trạng màu lông được quy định bởi 1 gen có 4 alen trên NST thường, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 con P (kí hiệu là a, b, c, e, f) thuộc loài này thực hiện các phép lai sau:
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Ở loài chuột, tính trạng màu lông được quy định bởi 1 gen có 4 alen trên NST thường, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 6 con P (kí hiệu là a, b, c, e, f) thuộc loài này thực hiện các phép lai sau:
– Phép lai 1 (P): ♂ lông đen (a) × ♀ lông đen (b) tạo ra ${{F}_{1}}$ có 75% con lông đen : $25\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ con lông nâu.
– Phép lai 2 (P): ♂ lông vàng (c) ×♀ lông trắng $\left( \text{d} \right)$ tạo ra ${{\text{F}}_{1}}$ có 100% con lông vàng.
– Phép lai $3\left( \text{P} \right)$ : ♂ lông nâu (e) × ♀ lông vàng (f) tạo ra ${{\text{F}}_{1}}$ có 25% con lông trắng : 25% con lông vàng : 50% con lông nâu.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 2 kiểu gen quy định kiểu hình lông nâu.
II. Nếu chỉ dựa vào tỉ lệ kiểu hình ${{\text{F}}_{1}}$ tạo ra từ các phép lai trên, xác định chính xác kiểu gen của 4 trong 6 con P.
III. Cho con (d) giao phối với con (e) tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
IV. Cho con (a) giao phối với con (f), đời con có thể có tỉ lệ $50\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ con lông đen : $50\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ con lông vàng.
A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 4 .