Ở đậu thơm (Lathynus odoratus), lai hai dòng thuần chủng cây hoa đỏ và cây hoa trắng (P) tạo ra ${{F}_{1}}$ toàn cây hoa đỏ. Cho ${{F}_{1}}$ giao phấn tạo ra ${{F}_{2}}$ có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsỞ đậu thơm (Lathynus odoratus), lai hai dòng thuần chủng cây hoa đỏ và cây hoa trắng (P) tạo ra ${{F}_{1}}$ toàn cây hoa đỏ. Cho ${{F}_{1}}$ giao phấn tạo ra ${{F}_{2}}$ có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Ở đậu thơm (Lathynus odoratus), lai hai dòng thuần chủng cây hoa đỏ và cây hoa trắng (P) tạo ra ${{F}_{1}}$ toàn cây hoa đỏ. Cho ${{F}_{1}}$ giao phấn tạo ra ${{F}_{2}}$ có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, tính trạng màu sắc hoa được chi phối bởi quy luật di truyền
A. tương tác cộng gộp.
B. tương tác bổ sung.
C. hoán vị gen.
D. tác động đa hiệu của gen.