Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_{4}^{+}$ thành $NO_{3}^{-}$??

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_{4}^{+}$ thành $NO_{3}^{-}$??
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_{4}^{+}$ thành $NO_{3}^{-}$??
A. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
B. Vi khuẩn cố định nitơ.
C. vi khuẩn nitrat hóa.
D. Vi khuẩn amôn hóa.