Nhóm thực vật nào sau đây xảy ra quá trình hô hấp sáng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhóm thực vật nào sau đây xảy ra quá trình hô hấp sáng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Nhóm thực vật nào sau đây xảy ra quá trình hô hấp sáng?
A. Thực vật ${{\text{C}}_{3}}$ và ${{\text{C}}_{4}}$.
B. Thực vật ${{\text{C}}_{3}}$.
C. Thực vật ${{\text{C}}_{4}}$ và $\text{CAM}$.
D. Thực vật ${{\text{C}}_{4}}$.