Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?
A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.
C. Di – nhập gen.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.