Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Chim sâu.
B. Ánh sáng.
C. Sâu ăn lá lúa.
D. Cây lúa.

Your Answer