Nhân tố sinh thái nào sau đây giúp đa số động vật sống trên cạn có khả năng định hướng trong không gian và có khả năng nhận biết các vật xung quanh

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhân tố sinh thái nào sau đây giúp đa số động vật sống trên cạn có khả năng định hướng trong không gian và có khả năng nhận biết các vật xung quanh
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhân tố sinh thái nào sau đây giúp đa số động vật sống trên cạn có khả năng định hướng trong không gian và có khả năng nhận biết các vật xung quanh
A. Nước
B. Nhiệt độ
C. Gió
D. Ánh sáng