Nhân tố nào sau đây cung cấp nguyên liệu sơ ấp cho quá trình tiến hóa?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhân tố nào sau đây cung cấp nguyên liệu sơ ấp cho quá trình tiến hóa?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 tuần trước

Nhân tố nào sau đây cung cấp nguyên liệu sơ ấp cho quá trình tiến hóa?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Đột biến.
D. Chọn lọc tự nhiên.

Your Answer