Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen ở ruồi giấm

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen ở ruồi giấm
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen ở ruồi giấm
A. J.Mono
B. K.Coren
C. G.J.Menden
D. T.H.Moocgan