Nếu mật độ cá thể của 1 quần thể động vật lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì thường dẫn tới làm giảm

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNếu mật độ cá thể của 1 quần thể động vật lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì thường dẫn tới làm giảm
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Nếu mật độ cá thể của 1 quần thể động vật lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì thường dẫn tới làm giảm
A. mức sinh sản
B.mức tử vong
C. mức cạnh tranh
D.mức xuất cư