Nếu mạch làm khuôn của gen chứa bộ ba 3’ATG5′ thì bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNếu mạch làm khuôn của gen chứa bộ ba 3’ATG5′ thì bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Nếu mạch làm khuôn của gen chứa bộ ba 3’ATG5′ thì bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là
A. 3’TAX5′.
B. 5’TAX3′.
C. 5’UAX3′.
D. 3’UAX5′.