Nếu mạch 1 của gen E mang bộ ba 3’TTA5’ thì bộ ba bổ sung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNếu mạch 1 của gen E mang bộ ba 3’TTA5’ thì bộ ba bổ sung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nếu mạch 1 của gen E mang bộ ba 3’TTA5’ thì bộ ba bổ sung ở vị trí tương ứng trên mạch 2 của gen này là
A. 5’TTG3’.
B. 5’ATA3’.
C. 5’AAX3’.
D. 5’AAT3’.