Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ giảm phân, cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ giảm phân, cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}$ giảm phân, cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cặp NST giới tính phân li bình thường, Theo lý thuyết, nếu tế bào này tạo ra số loại giao tử tối đa thì tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 4 : 3: 1.
B. 5 : 3.
C. 1: 1: 1: 1.
D. 1: 1 : 2.