Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là D và d, tần số alen D bằng 0,3. Theo lí thuyết tần số alen d của quần thể này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là D và d, tần số alen D bằng 0,3. Theo lí thuyết tần số alen d của quần thể này là
edu shop hỏi 1 năm trước

Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là D và d, tần số alen D bằng 0,3. Theo lí thuyết tần số alen d của quần thể này là
A. 0,6.
B. 0,4.
C. 0,7
D. 0,3.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo đề. gen có 2 alen D và d; tần số alen D: p(D) = 0,3
Suy ra, tần số alen d: q(d) = 1 – p(D) = 1 – 0,3 = 0,7.
=> Đáp án: C
 

Your Answer