Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?
A. 100%Aa.
B. 25%AA : 75%Aa.
C. 100%AA.
D. 50%Aa : 50%aa.