Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen A và a. Theo lý thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?
A. 100%Aa.
B. 25%AA : 75%Aa.
C. 100%AA.
D. 50%Aa : 50%aa.

Your Answer