Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 12 loại kiểu gen.
II. F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn.
III. F3 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn.
IV. F3 và F4 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Your Answer