Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4$\frac{AB}{aB}\frac{dE}{dE}$:0,4$\frac{AB}{aB}\frac{De}{de}$: 0,2$\frac{ab}{ab}\frac{de}{de}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 12 loại kiểu gen.
II. F2 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn.
III. F3 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn.
IV. F3 và F4 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1