Một quần thể thực vật giao phối ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b: D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen qiu định một tính trạng và alen trội là trồi hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể thực vật giao phối ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b: D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen qiu định một tính trạng và alen trội là trồi hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể thực vật giao phối ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b: D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen qiu định một tính trạng và alen trội là trồi hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.
II. Nếu A, D, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.
III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa là 4 loại kiểu gen
IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.