Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F1 có 84% số cá thể mang alen A.
II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền.
III. Nếu chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.