Một quần thể gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một quần thể gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là
A. 0,1.
B. 0,2.
C. 0,4.
D. 0,5.