Một quần thể gà rừng có khoảng 200 con. Đây là ví dụ về đặc trưng nào sau đây của quần thể?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể gà rừng có khoảng 200 con. Đây là ví dụ về đặc trưng nào sau đây của quần thể?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể gà rừng có khoảng 200 con. Đây là ví dụ về đặc trưng nào sau đây của quần thể?
A. Sự phân bố cá thể.
B. Kích thước quần thể.
C. Nhóm tuổi.
D. Mật độ cá thể.