Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là:
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là:
A. 0,7.
B. 0,3.
C. 0,4.
D. 0,5.