Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,8 EE: 0,2 Ee. Theo lí thuyết, tần số alen e của quần thể này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột quần thể có cấu trúc di truyền là 0,8 EE: 0,2 Ee. Theo lí thuyết, tần số alen e của quần thể này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,8 EE: 0,2 Ee. Theo lí thuyết, tần số alen e của quần thể này là
A. 0,2.
B. 0,9.
C. 0,8.
D. 0,1.