Một NST có trình tự các gen lầ BCDEFG.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HIAB. Đây là dạng đột biến nào?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột NST có trình tự các gen lầ BCDEFG.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HIAB. Đây là dạng đột biến nào?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một NST có trình tự các gen lầ BCDEFG.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HIAB. Đây là dạng đột biến nào?
A. Mất đoạn.
B. Đảo đoạn.
C. Chuyển đoạn.
D. Lặp đoạn.