Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí kiệu là A, a và B, b. Cơ thể nào sau đây là thể một?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, xét 2 cặp NST kí kiệu là A, a và B, b. Cơ thể nào sau đây là thể một?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí kiệu là A, a và B, b.
A. AaB.
B. AaBb.
C. AaBbb.
D. AaBB.