Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?
A. dEE.
B. DDdEe.
C. Ddeee.
D. DdEe.