Một loài thực vật, xét 2 cặp gen B, b và D, d trên cùng 1 cặp NST. Theo lý thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, xét 2 cặp gen B, b và D, d trên cùng 1 cặp NST. Theo lý thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen B, b và D, d trên cùng 1 cặp NST. Theo lý thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?

A. $\frac{Bd}{bD}$

B.$\frac{BB}{dd}$

C.$\frac{Bb}{Dd}$

D.$\frac{BB}{Dd}$