Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, Phép lai P: 2 cây thuần chủng có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, Phép lai P: 2 cây thuần chủng có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, Phép lai P: 2 cây thuần chủng có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 giao phấn với cây M trong loài, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 3 : 1 : 1. Theo lý thuyết, số loại kiểu gen ở đời con có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 8.
B. 5.
C. 4.
D. 10.