Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra hoán vị gen. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 2: 2: 1: 1: 1: 1. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp với P?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra hoán vị gen. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 2: 2: 1: 1: 1: 1. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp với P?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra hoán vị gen. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 2: 2: 1: 1: 1: 1. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp với P?

A. $Aa\frac{BD}{bd}\times aa\frac{BD}{bd}$.

B. $Aa\frac{Bd}{bD}\times aa\frac{Bd}{bD}$.

C. $Aa\frac{BD}{bd}\times Aa\frac{Bd}{bD}$.

D. $aa\frac{Bd}{bD}\times Aa\frac{BD}{Bd}$.