Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai P: cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai P: cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật lưỡng bội, màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai P: cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là
A. 9 cây hoa đỏ : 7cây hoa trắng.
B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 1 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.
D. 1 cây hoa đỏ : 1cây hoa trắng.