Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình. Cho cây than cao hoa đỏ F1 tự thụ phấn tạo ra F2. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình F2 có thể là trường hợp nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình. Cho cây than cao hoa đỏ F1 tự thụ phấn tạo ra F2. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình F2 có thể là trường hợp nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình. Cho cây than cao hoa đỏ F1 tự thụ phấn tạo ra F2. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình F2 có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 1:1:1:1
B. 3:4:1
C. 3:3:1:1
D. 1:2:1