Một loài thực vật, hình dạng quả do hai cặp gen: A, a; B,b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt: 37,5% cây quả tròn: 6,25% cây quả dài

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, hình dạng quả do hai cặp gen: A, a; B,b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt: 37,5% cây quả tròn: 6,25% cây quả dài
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật, hình dạng quả do hai cặp gen: A, a; B,b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt: 37,5% cây quả tròn: 6,25% cây quả dài. Cho 2 cây quả dẹt ở F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 3:1.
B. 1:2:1
C. 3:4:1.
D. 5:3.