Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 3n có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 3n có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thực vật có bộ NST 2n, hợp tử mang bộ NST 3n có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?
A. Thể tam bội.
B. Thể tứ bội.
C. Thể một.
D. Thể ba.