Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là
A. 24.
B. 8.
C. 12.
D. 6.