Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này là
A. 7.
B. 15.
C. 13.
D. 21.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước
  • Loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n) = 14 => n = 7.
  • Số lượng NST trong thể ba = 2n + 1 = 15.

=> Đáp án: B
 

Your Answer