Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là
A. 2n=12.
B. 2n = 24.
C. 2n = 36.
D. 2n = 6.