Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 :1 ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 :1 ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 :1 ?
A. $\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}$.
B. $\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}$.
C. $\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{aB}}$.
D. $\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}$.