Một loài thú, phép lai P: ♀\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\)× ♂\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), thu được F1. Trong tổng số cá thể F1 có 0,25% số cá thể có kiểu hình lặn 3 tính trạng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cá thể có kiểu hình trội 2 trong 3 tính trạng ở F1 chiếm tỉ lệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài thú, phép lai P: ♀\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\)× ♂\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), thu được F1. Trong tổng số cá thể F1 có 0,25% số cá thể có kiểu hình lặn 3 tính trạng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cá thể có kiểu hình trội 2 trong 3 tính trạng ở F1 chiếm tỉ lệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài thú, phép lai P: ♀\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\)× ♂\(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), thu được F1. Trong tổng số cá thể F1 có 0,25% số cá thể có kiểu hình lặn 3 tính trạng. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cá thể có kiểu hình trội 2 trong 3 tính trạng ở F1 chiếm tỉ lệ
A. 38,25%.
B. 36,00%.
C. 30,75%.
D. 48,75%.