Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là
A. từ $35^o$C – $42^o$C.
B. dưới $5,6^o$C.
C. $5,6^o$C – $42^o$C.
D. $5,6^o$C – $20^o$C.