Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^o$C – $42^o$C, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ $20^o$C – $35^o$C. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này là
A. từ $35^o$C – $42^o$C.
B. dưới $5,6^o$C.
C. $5,6^o$C – $42^o$C.
D. $5,6^o$C – $20^o$C.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Giới hạn sinh thái về nhân tố sinh thái nhiệt độ đối với cá rô phi nuôi ở Việt Nam là: $5,6^O$C đến $42^O$C.

Your Answer