Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả sau:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả sau:
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả sau:
– Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt nâu : 1 cá thể mắt vàng.
– Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mắt vàng : 1 cá thể mắt trắng.
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.
II. Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể cái kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.
III. F1 của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
IV. Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.