Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là
A. phân li độc lập.
B. liên kết gen.
C. liên kết giới tính.
D. gen đa hiệu.

Your Answer