Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit trong đó có 480 nuclêôtit loại ađênin. Trên mạch 1 của gen có ađênin chiếm 10% số nuclêôtit của mạch, trên mạch 2 có 300 nuclêôtit loại guanin. Tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}}$ của mạch 2 là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit trong đó có 480 nuclêôtit loại ađênin. Trên mạch 1 của gen có ađênin chiếm 10% số nuclêôtit của mạch, trên mạch 2 có 300 nuclêôtit loại guanin. Tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}}$ của mạch 2 là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit trong đó có 480 nuclêôtit loại ađênin. Trên mạch 1 của gen có ađênin chiếm 10% số nuclêôtit của mạch, trên mạch 2 có 300 nuclêôtit loại guanin. Tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}}$ của mạch 2 là

A. 1/3.
B. 2/3.
C. 5/7.
D. 7/13.