Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây?
A. Di truyền phân li độc lập.
B. Tác động đa hiệu của gen.
C. Tương tác cộng gộp.
D. Tương tác bổ sung.