Một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến
A. đảo đoạn NST
B. tự đa bội
C. dị đa bội
D. mất đoạn NST