Một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại làm phát sinh đột biến
A. đảo đoạn NST
B. tự đa bội
C. dị đa bội
D. mất đoạn NST

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Một đoạn NST bị đứt (có hoặc không có tâm động) quay 180 độ rồi lại gắn vào vị trí cũ của NST làm thay đổi trật tự phân bố gen => làm phát sinh đột biến đảo đoạn.
Xem thêm: Các dạng động biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST).

Your Answer